Vlaamse Slotenmakers Unie

Huishoudelijk reglement

Download als PDF in het Nederlands.

1. Leden
A. Sympathiserend lid
A.1. Toetredingsvoorwaarden
  Natuurlijke persoon of rechtspersoon.
  Beroepswerkzaamheid of activiteit die verband houdt met de sleutel-en /of slotenmakerij en/of bouwkundige beveiliging.
A.2. Toetredingsprocedure
  Schriftelijke aanvraag indienen bij het secretariaat.
  Het degelijk ingevuld en ondertekende inschrijvingsformulier terugsturen met in bijlage recente digitale pasfoto, een kopie van de identiteitskaart en een actueel bewijs van goed gedrag en zeden dat wordt aanvaard voor een periode van 5 jaar.
  Op verzoek van de Raad van Bestuur bijkomende inlichtingen verschaffen en/of een bezoek aan zijn inrichting toelaten.
  Als sympathiserend lid worden toegelaten door de Raad van Bestuur. De beslissing over de toelating wordt genomen door een gewone meerderheid, dient niet gemotiveerd te zijn en is zonder beroep.
A.3. Rechten
  Toegang krijgen tot bepaalde seminaries of vervolmakingcursussen op uitnodiging van de Raad van Bestuur.
  Recht van verdediging bij eventuele uitsluiting.
  Uitgenodigd worden op de algemene vergadering.
  Lidkaart als sympathiserend lid ontvangen.
A.4. Plichten
  Zich houden aan de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de Unie.
  In orde zijn met de lidgelden.
  De Raad van Bestuur onmiddellijk inlichten over elke wijziging in zijn toestand, die betrekking heeft op één van de toetredingsvoorwaarden.
A.5. Beperkingen
  Geen gebruik maken van naam of logo van de unie.
  Geen stemrecht op de algemene vergadering.
  Het aantal sympathiserende leden is onbeperkt.
A.6. Uittredingsprocedure
  Schriftelijk ontslag indienen bij de Raad van Bestuur.
  Niet tijdig betalen van lidgeld wordt beschouwd als ontslagnemend.
  Wie niet meer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden, of zich niet houdt aan zijn plichten, kan door de Raad van Bestuur als lid worden geschorst, tot aan de beslissing over zijn uitsluiting op de eerstvolgende algemene vergadering. De algemene vergadering beslist met twee-derde meerderheid.
  Het uitgesloten lid verliest alle voordelen van zijn lidmaatschap en kan geen aanspraak maken op het vermogen van de Unie of terugbetaling van lidgelden of andere stortingen.

 

B. Gewone Leden
B.1. Toetredingsvoorwaarden
  Zelfstandig natuurlijk persoon, die een hoofdzakelijke beroepsactiviteit uitoefent die betrekking heeft op de sleutel- en/of slotenmakerij en/of bouwkundige beveiliging; of zelfstandig natuurlijk persoon die afgevaardigd wordt door een firma, die een hoofdzakelijke activiteit uitoefent die betrekking heeft op de sleutel- en/of slotenmakerij en/of bouwkundige beveiliging.
  Als hoofdzakelijke (beroeps)activiteit wordt beschouwd een zakencijfer van min. 80% op de totale omzet.
  Zich bij een in België gevestigde erkende verzekeringsmaatschappij hebben verzekerd voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van zijn beroepsactiviteit.
  Sympathiserend lid geweest zijn van de Unie in het jaar voorafgaand aan de aanvraag.
  In orde zijn met de lidgelden.
  Een e-mail adres bezitten en adres opgeven.
B.2. Toetredingsprocedre
  Schriftelijke aanvraag indienen bij het secretariaat tegen uiterlijk 31-12 van het jaar voorafgaand aan dit waarop de aanvraag betrekking heeft.
  Het degelijk ingevuld en ondertekende inschrijvingsformulier terugsturen met en bijlage 1 recente digitale pasfoto, een kopie van de identiteitskaart en een actueel bewijs van goed gedrag en zeden dat wordt aanvaard voor een periode van 5 jaar.
  Op verzoek van de Raad van Bestuur bijkomende inlichtingen verschaffen en/of een bezoek aan zijn inrichtingen toelaten.
  Als gewoon lid worden toegelaten door de Raad van Bestuur. De beslissing over de toelating wordt genomen met een gewone meerderheid, dient niet gemotiveerd te zijn en is zonder beroep.
B.3. Rechten
  Toegang krijgen tot bepaalde seminaries, kwalificatieproeven of vervolmakingcursussen op uitnodiging van de Raad van Bestuur.
  Uitgenodigd worden op de algemene vergadering.
  Verslag ontvangen van de algemene vergadering indien aanwezig of verontschuldigd.
  Lidkaart als gewoon lid ontvangen.
  Opgenomen worden op de jaarlijkse ledenlijst en de VSU web site, ledenlijst verkrijgbaar op aanvraag.
  Gebruik van het logo van de Unie gedurende het lidmaatschap.
  Gewone leden kunnen onmiddellijk S3 plaatser worden met een inloopperiode van 1 jaar met in dit jaar 4 controles. mocht blijken dat 1 van de 4 controles niet voldoet aan de S3 vereisten zal de Firma of Rechts persoon onmiddellijk worden geschorst als S3 plaatser.
  Recht op verdediging bij eventuele uitsluiting.
B.4. Plichten
  Zich houden aan de statuten, het huishoudelijke reglement, de besluiten van de Unie en de beroepsdeontologie.
  In orde zijn met de lidgelden.
  De Raad van Bestuur onmiddellijk inlichten over elke wijziging in zijn toestand, die betrekking heeft op één van de toetredingsvoorwaarden.
B.5. Beperking
  Geen stemrecht op de algemene vergadering.
  Het aantal gewone leden is onbeperkt.
B.6. Uittredingsprocedure
  Schriftelijk ontslag indienen bij de Raad van Bestuur.
  Niet tijdig betalen van lidgeld wordt beschouwd als ontslagnemend.
  Wie niet meer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden, of zich niet houdt aan zijn plichten, kan door de Raad van Bestuur als lid worden geschorst, tot aan de beslissing over zijn uitsluiting op de eerstvolgende algemene vergadering. De algemene vergadering beslist met een twee-derde meerderheid.
  Het uitgesloten lid verliest alle voordelen van zijn lidmaatschap en kan geen aanspraak maken op het vermogen van de Unie of terugbetaling van lidgelden of andere stortingen.

C. Erkend lid
C.1. Toetredingsvoorwaarden
  Zelfstandig natuurlijk persoon, die een hoofdzakelijke beroepsactiviteit uitoefent die betrekking heeft op de sleutel- en/of slotenmakerij en/of bouwkundige beveiliging; of zelfstandig natuurlijk persoon die afgevaardigd wordt door een firma, die een hoofdzakelijke activiteit uitoefent die betrekking heeft op de sleutel- en/of slotenmakerij en/of bouwkundige beveiliging.
  Als hoofdzakelijke (beroeps)activiteit wordt beschouwd een zakencijfer van min.50% op de totale omzet.
  Zich bij een in België gevestigde erkende verzekeringsmaatschappij hebben verzekerd voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van zijn beroepsactiviteit.
  Om erkend lid te kunnen worden moet men minstens twee jaar gewoon lid zijn geweest in het jaar voorafgaand aan de aanvraag.
  In orde zijn met de lidgelden.
  Een e-mail adres bezitten en adres opgeven.
C.2. Toetredingsprocedure
  Schriftelijke aanvraag indienen bij het secretariaat tegen uiterlijk 31-12 van het jaar voorafgaand aan dit waarop de aanvraag betrekking heeft.
  Het degelijk ingevuld en ondertekende inschrijvingsformulier terugsturen met en bijlage 1 recente digitale pasfoto, een kopie van de identiteitskaart en een actueel bewijs van goed gedrag en zeden dat wordt aanvaard voor een periode van 5 jaar.
  Op verzoek van de Raad van Bestuur bijkomende inlichtingen verschaffen en/of een bezoek aan zijn inrichtingen toelaten.
  Als erkend lid worden toegelaten door de Raad van Bestuur. De beslissing over de toelating wordt genomen met een gewone meerderheid, dient niet gemotiveerd te zijn en is zonder beroep.
C.3. Rechten
  Toegang krijgen tot bepaalde seminaries, kwalificatieproeven of vervolmakingcursussen op uitnodiging van de Raad van Bestuur.
  Uitgenodigd worden op de algemene vergadering.
  Stemrecht op de algemene vergadering.
  Verslag ontvangen van de algemene vergadering indien aanwezig of verontschuldigd.
  Lidkaart als erkend lid ontvangen.
  Opgenomen worden op de jaarlijkse ledenlijst en de VSU web site, ledenlijst verkrijgbaar op aanvraag.
  Gebruik van het logo van de Unie gedurende het lidmaatschap.
  Indien min 25 jaar, zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor de Raad van Bestuur.
  Indien min 25 jaar, zich kandidaat stellen voor de klachten commissie.
  Recht op verdediging bij eventuele uitsluiting.
C.4. Plichten
  Zich houden aan de statuten, het huishoudelijke reglement, de besluiten van de Unie en de beroepsdeontologie.
  In orde zijn met de lidgelden.
  Aanwezig zijn op de algemene vergadering, zoniet de Raad van Bestuur verwittigen bij afwezigheid.
  De Raad van Bestuur onmiddellijk inlichten over elke wijziging in zijn toestand, die betrekking heeft op één van de toetredingsvoorwaarden.
  Moet schriftelijk zijn kandidatuur indienen bij de Raad van Bestuur om erkend S3 plaatser te worden.
C.5. Beperkingen
  Het aantal gewone leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen.
C.6. Uittredingsprocedure
  Schriftelijk ontslag indienen bij de Raad van Bestuur.
  Niet tijdig betalen van lidgeld wordt beschouwd als ontslagnemend.
  Wie niet meer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden, of zich niet houdt aan zijn plichten, kan door de Raad van Bestuur als lid worden geschorst, tot aan de beslissing over zijn uitsluiting op de eerstvolgende algemene vergadering. De algemene vergadering beslist met een twee-derde meerderheid.
  Het uitgesloten lid verliest alle voordelen van zijn lidmaatschap en kan geen aanspraak maken op het vermogen van de Unie of terugbetaling van lidgelden of andere stortingen.

1 BIS Aanvulling A-B-C
  Wijziging van het huishoudelijk reglement in het bijzonder de artikelen A1, B1 en C1 met volgend artikel 1 a-b-c bis.
  In afwijking met de regel dat een lid 80% van zijn zakencijfer moet realiseren in hang- en sluitwerk, kunnen natuurlijke personen lid worden van het VSU indien zij een meerwaarde kunnen betekenen op het vlak van economische, juridische of marktgebonden domeinen.
  Zij stellen hun kandidatuur aan de voorzitter van het VSU. Zij dienen in het bezit te zijn van een bewijs van goed gedrag en zeden. Hun kandidatuur wordt met meerderheid van stemmen aanvaardt door de leden van het bestuur van de VSU. Het besluit dient gemotiveerd te zijn.
  Het lidgeld is gelijkgesteld aan de leden en de effectieve leden van de vzw VSU.
  Deze led(en) genieten van de zelfde rechten en plichten.

D. Steunend lid
D.1. Toetredingsvoorwaarden
  Natuurlijke persoon of rechtspersoon.
  Beroepswerkzaamheid of activiteit die verband houdt met de sleutel- en/of slotenmakerij en/of bouwkundige beveiliging.
D.2. Toetredingsprocedure
  Schriftelijke aanvraag indienen bij het secretariaat.
  Het degelijk ingevuld en ondertekende inschrijvingsformulier terugsturen met in bijlage recente digitale pasfoto, een kopie van de identiteitskaart en een actueel bewijs van goed gedrag en zeden.
  Op verzoek van de Raad van Bestuur bijkomende inlichtingen verschaffen en/of een bezoek aan zijn inrichting toelaten.
  Als steunend lid worden toegelaten door de Raad van Bestuur. De beslissing over de toelating wordt genomen door een gewone meerderheid, dient niet gemotiveerd te zijn en is zonder beroep.
D.3. Rechten
  Recht van verdediging bij eventuele uitsluiting.
  Uitgenodigd worden op de algemene vergadering.
  Verslag ontvangen van de algemene vergadering indien, aanwezig of verontschuldigt.
  Ontvangt een bewijs van steunend lidmaatschap.
D.4. Plichten
  Zich houden aan de statuten, het huishoudelijke reglement, de besluiten van de Unie en de beroepsdeontologie.
  In orde zijn met de lidgelden.
  Aanwezig zijn op de algemene vergadering, zoniet de Raad van Bestuur verwittigen bij afwezigheid.
  De Raad van Bestuur onmiddellijk inlichten over elke wijziging in zijn toestand, die betrekking heeft op één van de toetredingsvoorwaarden.
D.5. Beperkingen
  Geen stemrecht op de algemene vergadering.
  Het aantal steunende leden is onbeperkt.
D.6. Uittredingsprocedure
  Schriftelijk ontslag indienen bij de Raad van Bestuur.
  Niet tijdig betalen van lidgeld wordt beschouwd als ontslagnemend.
  Wie niet meer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden, of zich niet houdt aan zijn plichten, kan door de Raad van Bestuur als lid worden geschorst, tot aan de beslissing over zijn uitsluiting op de eerstvolgende algemene vergadering. De algemene vergadering beslist met een twee-derde meerderheid.
  Het uitgesloten lid verliest alle voordelen van zijn lidmaatschap en kan geen aanspraak maken op het vermogen van de Unie of terugbetaling van lidgelden of andere stortingen.

2. Jaarlijkse lidgelden
A. Sympathiserende leden € 125
B. Gewone leden en effectieve leden
  Eerste lid van eenzelfde firma € 350
  Tweede en volgende leden van eenzelfde firma € 145
C. Steunende leden € 300
D. De Raad van Bestuur kan de lidgelden jaarlijks aanpassen.
E. De lidgelden dienen betaald te zijn voor 31/12 voor het volgend jaar, bij niet betaling op 31/12 van elk jaar wordt dit vanaf 01/01 aanzien als ontslagnemend. Het lidgeld is steeds verschuldigd voor het hele jaar, ongeacht de datum van aanvang van het lidmaatschap.
F. Alle erkende-, sympathiserende en gewone leden engageren zich om geen daden te stellen tegenover collega’s leden van de Unie welke vijandig of ongeoorloofd kunnen worden bestempeld.
G. Alle erkende-, sympathiserende en gewone leden engageren zich om fabrieksgeheimen, of om technisch gevoelige informatie verstrekt door fabrikanten, invoerdres, grootverdelers en of medecollega’smet betrekking tot sloten, sluitwerk of bouwkundige beveiligingsinstallaties of systemen met respect en de nodige zin voor voorzichtigheid te behandelen.
H. Erkende-, sympathiserende en gewone leden engageren zich om geen daden of handelingen te stellen welke de belangen van de Unie of een lid van de Unie in het gedrang zou kunnen brengen.

Copyright 2021 Vlaamse Slotenmakers Unie. Alle rechten voorbehouden. Privacverklaring | Cookies | Disclaimer | Sitemap