Vlaamse Slotenmakers Unie

Algemeen reglement

Download als PDF in het Nederlands.

1. Inleiding
 

De creatie van het S3-certificatieschema door de beroepsfederatie "Vlaamse Slotenmakers Unie VZW" en de "Fédération Nationale des Serruriers" heeft als doelstelling om de gebruiker een betere bescherming te bieden tegen inbraak.

Diefstal en inbraak zijn fenomenen die sedert jaren in België zorgen voor een toenemende onveiligheid. Deze fenomenen berokkenen iedereen die er slachtoffer is van geweest naast een materiële schade ook een aanzienlijke niet-materiële schade.

De vraag om een betere bescherming is dan ook groot en de omzet in deze markt stijgt van jaar tot jaar.
Het is echter niet zo omdat het aantal producten te koop op de markt uitgebreider wordt, dat daarmee een betere bescherming wordt gerealiseerd.

Vakmanschap, technische bekwaamheid, inzicht en vertrouwd zijn met de werkelijke problemen moeten eveneens zijn aangewend om tot een goed resultaat te komen.

Bij het opbouwen van een plan om zich beter te beveiligen tegen inbraak gaat men tewerk vanuit drie pijlers. Vooreerst worden maatregelen getroffen welke ressorteren op het vlak van de organisatie. Vervolgens worden maatregelen getroffen op het vlak van bouwkundige bescherming en in laatste instantie wordt maatregelen gerealiseerd op het vlak van een eventuele elektronische bescherming.

Op het vlak van bouwkundige beveiliging zijn er in België nog geen echte kwaliteitsnormen van toepassing. Er bestaan normen voor hang- en sluitwerk, zowel in de buurlanden als nieuw ontwikkelde normen op Europees vlak, doch de werkelijke toepassing hiervan heeft tot op heden steeds te wensen overgelaten. De sterke druk van de Europese Instellingen om vooral het principe van vrij verkeer en goederen niet te belemmeren, is één van de oorzaken dat er in België op het vlak van bouwkundige beveiliging weinig mogelijkheden te bieden zijn aan de gebruiker om zich op een kwalitatieve en geformaliseerde wijze beter te gaan beschermen tegen diefstal en inbraak.

De creatie van het S3-certificatieschema heeft tot doelstelling het verhogen van de weerstand tegen inbraak van de gevelelementen. Een betere kwaliteit geeft een betere bescherming tegen een inbraak.

Dit streven is gesteund op twee grote pijlers. Enerzijds gebiedt het lastenboek van het S3-certificatieschema gebruik te maken van kwaliteitsvolle producten en anderzijds wordt van diegene welke de producten plaatst geëist dat hij voldoet op het vlak van kwaliteitsvol vakmanschap en technische kennis.

De stelling welke de oprichters van het S3-certificatieschema hebben ingenomen is als volgt samen te vatten. Uit vroegere onderzoekingen, vaststellingen en observaties, gedaan door diverse deskundigen, blijkt dat wanneer een gevelelement in een gebouw minimaal 3 minuten kan stand houden tegen een poging tot inbraak, er een vrij grote kans bestaat dat de poging tot inbraak niet slaagt en de inbreker de plaats verlaat.

De creatie van het S3-certificatieschema heeft dan ook tot doel een zekerheid te bieden aan de gebruiker dat de weerstand van 3 minuten tegen inbraak wordt gehaald voor de gevelelementen welke het voorwerp uitmaken van de omschreven werken op het afgeleverd "attest van plaatsing". Gezien de steeds verder evoluerende technieken is de zekerheid verworven voor zover het gaat om een poging tot inbraak met gebruik van courante kleine, en draagbare gereedschappen als bij voorbeeld breekijzer, schroevendraaier, gripe-tang.

Het vast secretariaat voor Preventiebeleid (VSP) opgericht in de schoot van het FOD Binnenlandse Zaken, welke op zeer doelmatige wijze een hulp biedt aan de gebruiker door zijn raadgevingen op het vlak van veiligheid, is door de "Vlaamse Slotenmakers Unie" en de "Fédération Nationale des Serruriers" verkozen als een uitverkoren partner.
De "Vlaamse Slotenmakers Unie" en de "Fédération Nationale des Serruriers" staan ter beschikkking van het FOD Binnenlandse Zaken en andere partners om samen met hen het S3-certificatieschema in de beste omstandigheden op de markt te brengen.

Als federale vereniging voor inbraak preventie, open voor alle geïnteresseerde marktactoren, wordt ANPI vzw hier gekozen als exclusieve certificatie-instelling.

2. Onderwerp
 

Het S3-certificatieschema omvat de regels waaraan gevelelementen moeten voldoen om een minimale weerstand van 3 minuten tegen inbraak te garanderen.

Deze regels zijn van toepassing op de keuze van de materialen, de vereisten waaraan de Plaatser moet voldoen evenals de wijze waarop de producten dienen te worden geplaatst.

Het S3-certificatieschema omvat de modaliteiten, procedures en documenten welke hierna worden beschreven.

Het S3-certificatieschema omvat de rechten en de plichten van de gebruiker en de Plaatser.

3. Toepassingsgebied
 

Het S3-certificatieschema is van toepassing voor zowel residentiële gebouwen als voor niet- residentiële gebouwen.

Het S3-certificatieschema heeft enkel betrekking
  op hang- en sluitwerk van de verschillende gevelelementen van een gebouw ongeacht de functie van dit gebouw;
  de algemene kennis van de slotenmakers op gebied van veiligheid.
 

Worden niet opgenomen in de garantie geboden door het S3-certificatieschema: de glaspartijen in een gevelelement of andere delen of onderdelen van een gevelelement welke niet behoren tot het kennisgebied en/of vakmanschap van een slotenmaker.

4. Begripsomschrijvingen
4.1. De "Vlaamse Slotenmakers Unie" en de "Fédération Nationale des Serruriers".
  Deze verenigingen zijn de beroepsorganisatie van slotenmakers die het beroep hetzij als zelfstandige hetzij onder vorm van een vennootschap uitoefenen.
4.2. ANPI VZW
  Deze vereniging groepeert alle beroepsorganisaties die in brand- en inbraakpreventie geïnteresseerd zijn.
4.3. Beheercomité van het Merk S3
  Het Beheercomité van Merk S3 wordt gevormd door:
  ANPI vzw
  Assuralia
  Vlaamse Slotenmakers Unie vzw
  Fédération Nationale des Serruriers asbl
 
Het Comité voor het beheer van het merk S3 heeft als taak alle vragen van algemene aard met betrekking tot het merk te behandelen, en zal dus meer in het bijzonder:
  de algemene politiek inzake de werking, de ontwikkeling, de promotie en de kwaliteit van het merk bepalen;
  de internationale, Europese en bi- of multinationale akkoorden goedkeuren die toepasbaar zijn op de certificatieschema's van S3;
  de begroting vastleggen voor het gebruik van het S3-merk;
  de collectieve acties voor reclame en promotie van het merk definiëren en organiseren;
  toezicht houden op de markt en op het correcte gebruik van het merk.
 
De VSU en de FNS behouden het recht om het beheer van S3 opnieuw over te nemen na een periode van 5 jaar indien de promotieactiviteiten van ANPI niet hebben geleid tot een aangewezen verplichting opgelegd door de verzekeringen of de overheid.
4.4. Technisch Comité van het Merk S3
  Dit Comité wordt in overeenkomst met de statuten van ANPI vzw samengesteld. Dit verzekert dat alle geïnteresseerde actoren in het Merk S3 (i.e. verzekering, gebruikers, industrie, overheid) hun standpunt mogen geven.

Het comité
  stelt de certificatiereglementen op en leggen deze aan het Beheercomité van het merk S3 voor;
  keurt de technische referentiedocumenten goed en leggen deze aan het Beheercomité van het merk S3 voor;
  treedt op bij geschillen tussen gebruiker en een gecertificeerde slotenmaker (Plaatser) in het kader van de regels van het S3-certificatieschema.
4.5. De Plaatser
  De Plaatser is een slotenmaker welke
  minstens twee jaren effectief lid is van de "Vlaamse Slotenmakers Unie" of van de "Fédération Nationale des Serruriers";
  een attest van "goed gedrag en zeden" kan voorleggen;
  in het bezit is van een attest van erkende scholing ('Slotenmaker Beveiliger van Gebouwen') of minstens twee jaren ervaring kan aantonen (20 installaties).
 
De Plaatser heeft als hoofdberoep het plaatsen, herstellen en verkopen van hang en sluitwerk voor gebouwen.
4.6. Het slotencertificaat - genoemd Attest van plaatsing S3
 

Het Attest van plaatsing heeft betrekking op werken uitgevoerd aan één of meerdere gevelelementen aan een in het attest aangeduid gebouw.

Het Attest van plaatsing beschrijft de gevelelementen die het voorwerp uitmaken van werken conformde S3 voorschriften met de vermelding van de plaatsen waar werken werden uitgevoerd.

Een attest wordt opgemaakt indien de werken conform de S3 reglement zijn.

Het Attest van plaatsing beschrijft ook die het voorwerp uitmaken van werken niet conform de S3 voorschriften.

4.7. De gebruiker
  De gebruiker wordt genoemd in wiens opdracht de op het attest van plaatsing vermelde werken werden uitgevoerd. Deze persoon kan een fysiek persoon zijn of een juridisch erkende entiteit.
4.8. Certificatieorganisme
  Het aangestelde certificatieorganisme wordt gemandateerd door houders van het S3-certificatieschema (label) om certificatie uit te voeren bij de Plaatsers die hun kandidadatuur stellen om S3 erkend Plaatser te worden.
4.9. Inspectieorganisme
  Het aangestelde inspectieorganisme wordt gemandateerd door de houders van het S3-certificatieschema om controles uit te voeren bij de gebruikers welke een "Attest van plaatsing S3" hebben gekregen. Deze controles hebben tot doel na te gaan of de geleverde prestaties voorwerp van een afgeleverd attest door een gecertificeerde Plaatser conform zijn met de voorschriften van het S3-certificatieschema. Deze controles worden uitgevoerd met als verhouding 1 op 50, indien er ernstige gebreken werden vastgesteld, dan kan na beraadslaging (binnen de 30 dagen) met de beheerder van het merk S3 het aantal inspecties worden opgevoerd en dit ten laste van de Plaatser.
5. Gebruik van het Merk S3
5.1. Juridisch kader van het Merk S3
 

Het S3 - Merk is eigendom van de "Vlaamse Slotenmakers Unie" en de "Fédération Nationale des Serruriers".

Het merk en de opschriften die erbij vermeld moeten worden, worden weergegeven in bijlage 1.

5.2. Garantie, aflevering, toetreding
 

Het S3-Merk is, door middel van het Attest van plaatsing S3, een garantie waarbij de Plaatser waarborgt dat de door hem uitgevoerde werken op gevelelementen resulteren in weerstand tegen inbraak van minimaal 3 minuten.
Het Attest van plaatsing S3 kan enkel worden afgeleverd door een S3-gecertificeerd slotenmaker.

Iedereen kan toetreden tot het S3-certificatieschema op voorwaarde dat alle eisen inzake de erkenning van slotenmaker vervuld zijn.

De certificatie kan worden verworven door de effectieve en de aangesloten leden van de VSU en de FNS.

De certificatie wordt verworven voor een periode van 5 jaar. Na afloop van de periode van 5 jaar moet de certificaathouder een vernieuwingsaanvraag indienen bij de certificatie-instelling. Deze aanvraag zal worden behandelend zonder een nieuwe studie indien de certificaathouder geen problemen heeft gekend tijdens de vorige periode.

De aansluiting gebeurt op vrijwillige basis.

6. De toepassingsmodaliteiten
6.1. Voorwaarden voor toekenning en gebruik van het merk
  De toekenning en het gebruik van het merk zijn gebonden aan de hieronder bepaalde verplichtingen.

De aanvrager of certificaathouder dient de volgende verplichtingen te eerbiedigen:
  een officiële aanvraag indienen, uitsluitend via het aanvraagformulier (zie bijlage 2), ingevuld en ondertekend door een hiervoor gemandateerd vertegenwoordiger,
  de vereiste inlichtingen en documenten indienen,
  zich schikken naar de bepalingen die toepasselijk zijn op het certificatieschema, met inbegrip van het voortzetten van deze eerbiediging,
  de evaluatie en inspectie vergemakkelijken,
  het merk slechts gebruiken of er slechts reclame voor maken volgens de toegelaten en overeengekomen modaliteiten,
  het gebruik van het merk stopzetten of de reclame ervoor stopzetten in geval van schorsing of intrekking van de certificatie,
  de kosten en bijdragen i.v.m. de certificatie betalen,
  een overeenkomst met het inspectieorganisme opstellen (zie bijlage 4)
 


Deze verplichtingen zijn hernomen in een overeenkomst afgesloten tussen de certificaathouder en ANPI.

Het Comité voor het beheer van het merk S3 heeft de verantwoordelijkheid om de lijst met de gecertificeerde Plaatsers te verspreiden.

NB: tot 31/12/2009 mogen de slotenmakers gecertificeerd door FNS en VSU een eenvoudige certificaatvernieuwing indienen. De S3-certificatie volgens het Reglement van het merk S3 van kracht op 1 januari 2010 zal automatisch worden toegekend.

6.2. Certificatieschema
  De S3-certificatie van een Plaatser is gebaseerd op:
  de eerste evaluatie van het aanvraagingsformulier (bijlage 2) overhandigd door de Plaatser,
  de initiële evaluatie van de conformiteit van het dossier van de Plaatser met het huidig Algemeen reglement en de Technische reglementen.
  evaluatie van zijn ervaring op basis van 2 controles van installaties genomen uit zijn ervaringslijst (enkel van toepassing indien geen attest van scholing (zie punt 4.5) kan aangetoond worden).
  de periodieke evaluatie van de conformiteit van de Plaatser met het huidig Algemeen reglement en de Technische reglementen. Eén evaluatie per 50 afgeleverde attesten met een minimum van 1 per jaar per plaatser.
 
NB: Het minimum aantal te realiseren installaties per jaar zal worden bepaald na een proefperiode van 5 maand, op basis van het aantal attesten dat werd binnengeleverd bij ANPI. Het Comité van het merk S3 zal zich uitspreken op basis van de door ANPI voorgelegde statistieken in de loop van juni 2010 en zal onderhavig Reglement in die zijn aanpassen.
6.3. Afgifte van de Attesten van plaatsing S3
  Het model van de Attesten van plaatsing kan worden gedownload op de internetsites van VSU, FNS en ANPI (zie model in Bijlage 3).

Het Attest van plaatsing wordt afgeleverd door een gecertificeerde Plaatser. Het document is in viervoud opgesteld. Het beschrijft de uitgevoerde werken aan het gebouw aangeduid op dit document:
  een kopie is bestemd voor de gebruiker;
  een kopie is bestemd voor de certificatie-instelling;
  een kopie is bestemd voor een eventuele verzekeringsmaatschappij of andere instantie die er om vraagt;
  een kopie is bestemd om bewaard te worden door de Plaatser.
 
Op elk van de exemplaren brengt de Plaatser het volgende aan:
  zijn erkenningsnummer
  het factuurnummer verbonden aan de prestatie
  een chronologisch volgnummer waardoor het attest op een ondubbelzinnige manier kan worden geïdentificeerd, waardoor een volledige en doorlopende lijst kan worden opgesteld en vervalsingen kunnen worden vermeden.
 
De plaatsingen uitgevoerd door het personeel van een gecertificeerde Plaatser, vallen onder de verantwoordelijkheid van de gecertificeerde Plaatser.
7. Bescherming van het merk
7.1. Bescherming van het merk
 

VSU vzw en FNS asbl hebben de bevoegdheid en verbinden zich ertoe, in het kader van de geldende wetgeving, elke gerechtelijke actie te beginnen die het opportuun acht om het merk te beschermen tegen elk misbruik.

Het niet naleven van onderhavig merkreglement brengt de intrekking met zich mee van de S3- certificatie van de Plaatser, de intrekking van de toelating om Attesten van plaatsing S3 evenals de intrekking van ieder gebruik van het S3-merk.

7.2. Beroep en hoger beroep
 

De procedure voor beroep wordt behandeld binnen het Technisch Comité van het merk S3 van ANPI vzw.

Elke betrokken partij mag zich eveneens rechtstreeks wenden tot het Technisch Comité van het merk S3 indien het beroep betrekking heeft op de interpretatie van de principes beschreven in dit reglement of beschreven in de erbij horende documenten.

7.3. Gevolgen van sancties
 

Wanneer, na uitputting van de procedures bij de certificatie-instelling, hoger beroep uitgeoefend wordt tegen haar beslissing, heeft dit een schorsend effect.

7.4. Bevoegde rechtbanken
 

Wanneer alle vormen van beroep en hoger beroep voorzien in dit reglement uitgeput zijn, zullen de geschillen die zouden kunnen voorkomen, door de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel exclusief worden behandeld.


Copyright 2024 Vlaamse Slotenmakers Unie. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring | Cookies | Disclaimer | Sitemap