Vlaamse Slotenmakers Unie

N-VA wil gedragscode tegen malafide slotenmakers

N-VA wil gedragscode tegen malafide slotenmakers

Er beweegt dan toch eindelijk wat bij de Economische Inspectie en zelfs dat dringt door tot in de gelederen van de N-VA. De Economische Inspectie heeft in minder dan 3 maanden tijd reeds 26 pv’s opgesteld en zelfs één slotenmaker voor het gerecht gebracht, omdat de wet op de handelspraktijken duidelijk geschonden werd. Dat blijkt uit een vraag die Kamerlid Werner Janssen stelde in de parlementaire commissie ‘Bedrijfsleven’. Janssen pleit daarom voor een gedragscode tegen de malafide slotenmaker.

Werner Janssen (N-VA): Mijnheer de minister, er rijzen nog steeds klachten vanuit de sector van de slotenmakers omtrent oneerlijke praktijken. Zo zouden sommige slotenmakers tot 1.700 Euro aanrekenen voor de vervanging van een slot.

In een communicatie in januari van dit jaar 2018 gaf u aan dat u aan uw administratie de opdracht had gegeven om een algemeen onderzoek in te stellen naar de buitensporige vergoedingen die spoedhersteldiensten aanrekenen, en om te bekijken hoe de bestaande regels aangescherpt kunnen worden. In juni van dit jaar herhaalde u die boodschap nog eens.

Mijnheer de minister, hoeveel klachten heeft de FOD Economie afgelopen jaar ontvangen over slotenmakers? Hoeveel keer werd er daarbij overgegaan tot een sanctie en om welke sanctie ging het dan?

Is de studie naar de sector al afgerond?

Hebt u al een zicht op de regels die u wilt aanscherpen? Zo ja, tegen wanneer mogen wij die regels verwachten?

Het probleem is grensoverschrijdend. Werd het reeds op Europees niveau aangekaart?

Minister Kris Peeters: Mijnheer Janssen, wij hebben dat inderdaad bekeken en ik kan u dan ook het volgende antwoorden.

Voor de registratie van meldingen bestond er bij de Economische Inspectie slechts één unieke code Dringende Herstellingsdiensten. Pas begin augustus is er een nieuwe, afzonderlijke code voor slotenmakers toegevoegd, waardoor er meer precieze cijfers kunnen worden gegeven voor de maand augustus. In die maand werden er achtentwintig meldingen in verband met slotenmakers genoteerd.

Halfweg september is de Economische Inspectie gestart met een algemeen onderzoek bij tweehonderd ondernemingen die dringende herstellingsdiensten leveren. Daarbij wordt gefocust op slotenmakers en loodgieters. De controle richt zich op de precontractuele informatieplicht van ondernemingen, de inschrijvingsplicht in de Kruispuntbank van Ondernemingen, oneerlijke handelspraktijken en de opsporing van abnormale winsten.

Het onderzoek is lopende. Er zijn wel al 26 processen-verbaal van waarschuwing en één pro justitia lastens slotenmakers opgesteld. Het gaat om heel voorlopige cijfers; het algemene onderzoek is nog lopende en veel individuele dossiers zijn nog niet afgesloten.

Ik had aan de Bijzondere Raadgevende Commissie Verbruik gevraagd voorstellen te doen om de situatie bij spoedherstellingen te verbeteren. Het advies concludeert dat bijkomende wettelijke verplichtingen voor ondernemingen vermeden dienen te worden en dat het bestaande wettelijke kader voldoende bescherming biedt. Er wordt wel aanbevolen de aflevering van een gedetailleerd bewijsstuk voor betaling altijd verplicht te stellen, ook wanneer de consument er niet zelf om vraagt.

Aangezien het advies geen verdere concrete voorstellen bevat, wil ik de vaststellingen en de besluiten van het algemene onderzoek afwachten om uit te maken welke reglementaire aanpassing of aanpassingen gepast zouden zijn.

Het probleem is inderdaad grensoverschrijdend en hoofdzakelijk vanwege Nederlandse ondernemingen. Op het moment is er geen sprake van een wereldwijd verbreid Europees probleem. In het kader van de Consumer Protection Cooporation Network, waarvan de Economische Inspectie deel uitmaakt, kunnen Europese grensoverschrijdende oneerlijke praktijken worden gemeld aan de consumentenbeschermingsautoriteit van het land waar de onderneming is gevestigd en kan die worden verzocht maatregelen te nemen.

Over de problematiek van slotenmakers werd reeds enige tijd geleden een overleg met de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt of ACM opgestart. Daarbij konden heel wat gegevens worden uitgewisseld. Een volgend overleg met de Economische Inspectie is eind januari 2019 gepland. Bij die gelegenheid zou ACM toelichting geven bij de acties die zij zelf heeft ondernomen.

Werner Janssen (N-VA): Dank u voor uw antwoord, mijnheer de minister. Het enige frappante is toch wel dat er op korte termijn heel wat vaststellingen zijn gedaan. Ik veronderstel nochtans dat de klachtendienst voor veel mensen nog onbekend is. We hebben dus waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg gezien.

Download hier het volledige verslag van de Kamer op 13/11/2018 >>

Lees het volledig artikel hier >>

 

Reageer op dit bericht
wordt niet zichtbaar gemaakt
 

 

Om zeker te zijn dat u geen robot bent.
 
 

 


Copyright 2024 Vlaamse Slotenmakers Unie. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring | Cookies | Disclaimer | Sitemap